Reedukacija psihomotorike2019-04-08T15:00:12+00:00

Project Description

Reedukacija psihomotorike

Online zakazivanje termina

Reedukacija psihomotorike

Online zakazivanje termina

Reedukacija psihomotorike

Reedukacija ili tretman pokretom je metod koji detetu otkriva jasan doživljaj sebe samog, svest o sebi kao ličnosti, te doživljaj i svest o svome mestu u svetu, što mu omogućava samostalnost u životu, u ravni uzrasta koji ono doseže (Bojanin, 2006).

Ovaj vid tretmana koristi pokret kao glavno sredstvo putem kojeg se pobuđuju i obnavljaju, učvršćuju i dograđuju senzomotorna iskustva. Svaki pokret tokom izvođenja vežbi kao i svako osećanje koje ga prati, bivaju nazvani rečju.

Reedukacija psihomotorike se primenjuje kod dece sa:

  •  disharmoničnim razvojem
  •  govorno jezičkim problemima
  •  problemima u ponašanju
  •  dispraksičnom decom
  •  probemima u saznajnim funkcijama
  •  pervazivnim razvojnim probemima

Primenom reedukacije psihomotorike stimuliše se razvoj deteta i jačaju se njegove sposobnosti, a u isto vreme ublažava se ili prevazilazi razvojni probem.

O nama

Mali Kutak mesto namenjeno deci, roditejima, adolescentima i odraslima.

Osnovani smo sa idejom ka unapredjenju i prevenciji psihomotornog i psihosocijalnog razvoja dece i adolescenata i unapređenju mentalnog zdravlja. Kroz različite pristupe i metode rada svaka individua dobija mogućnost da  razvija sve svoje kapaciteta, a samim tim i priliku za bolje  funkcionisanje.

Bavimo se:

  • Dečjim razvojem,
  • prevencijom,
  • dijagnostikom i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece

Naš tim čine lekari, psiholozi i defektolozi sa višegodišnjim iskustvom u radu.